03-525-6677

תקנון האתר

הטיולים המוצעים באתר האינטרנט / בחוברת זו, מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול וההשתתפות בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.
 
מידע כללי לנרשם - תנאים ואחריות
טיולינו מתוכננים היטב לאור היכרותנו המעמיקה עם הארצות בהן אנו מטיילים, תושביהן ומנהגיהן, ולאור הניסיון הרב שצברנו.
עם זאת מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים בטיול או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת.
במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות וטיב שירותים אלה אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול וההיכרות עם האצות בהן אנו מטיילים.
אנו מצידנו נעשה הכול כדי שהטיולים יהיו מוצלחים אך במקביל נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, שיקולי המדריך, הוראות השלטון ותנאי מזג האוויר, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתוכנית, או מקומות לינה.
 
תנאי הרשמה
עצם הרשמתו של המטייל לטיול, או תשלום המקדמה, או מתן פרטי כרטיס אשראי, או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים באתר זה, בדף המידע ובמחירון. תוכנית הטיול המעודכנת והמחייבת, תימסר למטייל עם ההרשמה וחובתו לבקש תוכנית זו.
 
אשרה ודרכון
לידיעתך, חשוב מאוד להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות. הוצאת/הארכת דרכון הינה באחריות המטייל בלבד. יש להתעדכן במשרדים מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא את האשרה לגבי כל תוכנית. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות המטיילות - אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכים בכך.
 
הרכב הקבוצה המינימאלית
היעדים המתוכננים לטיולים מאורגנים באתר האינטרנט שלנו מותנים בהרשמה של 20 מטיילים לפחות בכל טיול, אלא אם צוין אחרת בתוכנית המעודכנת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול, עד 5 ימים לפני יציאתו, באם לא יירשמו עד אותו מועד 20 מטיילים לפחות, ואלה ישלמו את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה זה תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה, בערכים דולריים, באותו שער לפיו חושב סכום הכסף שהתקבל, אך לא תהייה חייבת לשלם פיצוי נוסף עקב ביטול הטיול.
 
גילאי המשתתפים
הטיולים המפורסמים בחוברת זו פתוחים להרשמה לכל הקהל. לא תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם.
טיולים התחומים בקבוצות גיל הינם בבחינת המלצה בלבד. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת הגיל.
 
זמני טיסות - טיולים מאורגנים
כל שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה יביא לשינוי למסלול הטיול ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו על ידי המטיילים. יתכנו הודעה שינויים בלוח הטיסות בהתראה קצרה ביותר.
 
מספר ימי הטיול
מספר ימי הטיול כולל את יום העזיבה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללת תוכנית סיורים.
 
השתתפות בטיול
המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שקול דעתם ולא על פי שקול דעת של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול באופן יחסי למספר ימי הטיול בהם השתתף ובניכוי ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו. יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 25 נוסעים לפחות, ואין הגבלה למספר מקסימאלי של משתתפים.בטיול ישתתפו נוסעים כמספר מקומות הישיבה באוטובוס.
 
תחבורה בטיולים
המפורסמים בחוברת זו יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בימים או בערבים החופשיים למקומות בילוי ואתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי או סיורי בחירה ואלו שהם בגדר אפשרות.במקומות בהם צוין כי האוטובוס הינו ממוזג אויר, אין המארגנים מתחייבים שהמזוג יפעל בצורה המושלמת בתנאי חום קשים. תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה ועל הנהג חלה חובת מנוחה של 9 שעות מדי לילה.
 
תכנית הטיול
קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו מהותית כתוצאה מהשילוב.
 
מלווה הקבוצה
מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסדורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו"ב. 
יתכנו מקרים בהם המלווה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו"ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים אשר ידאג לסידורים השונים בנמל התעופה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי. 
 
נזקים - ביטוח
אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו"ב. 
מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא והמארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים תוכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב, ולפיכך אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת זו וכיו"ב, על ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל, כדי לגרוע או לפגוע בזכותו של הנוסע כאמור.
 
כלכלה
בכל הטיולים פורטו מספר וסוגי הארוחות אשר יינתנו במקומות השונים, ואשר כלולות במחיר הטיול.
המארגנים מסבים בזאת תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמויות ואופן הגשתו. בטיולים על בסיס חצי פנסיון יינתנו ארוחות עיקריות כמספר הלינות בערים בהן צוין שהכלכלה היא על בסיס חצי פנסיון. לידיעת הנוסעים: לטיולים המאורגנים על בסיס אירוח כשר / גלאט כשר , ארוחות מוגשות בכלים חד פעמיים.
 
ארוחות מיוחדות
ארוחות צמחוניות ניתן להזמין אך ורק מראש בארץ בזמן ההרשמה ללא תשלום נוסף, אולם אין המארגנים מתחייבים לספק אוכל מיוחד כזה. נוסע שלא יהיו בידו אישור מיוחד מהמארגנים לא יהא זכאי לבקש ארוחות מיוחדות. בקשות לאוכל מיוחד (צמחוני וכו") אשר הובאו לידיעת המארגנים יועברו לחברת התעופה.האחריות לאספקת הארוחה מוטלת על חברת התעופה בלבד.
 
מחירים
כל תוספת הנובעת משינוי בשערי המטבע ובמחיר כרטיסי טיסה תחול על הנוסע בלבד. דמי שתייה (טיפים) ודמי הרישום מהווים חלק בלתי נפרד ממחיר הטיול.
 
שערי מטבע זר
המחירים הנקובים במטבע זר יחושבו לפי שער העברות והמחאות גבוה, כפי שפורסם ביום הגעת התשלום למשרדנו.
 
תשלום הרשמה לטיול
המפורט באתר האינטרנט / בחוברת זו תעשה באמצעות משרדנו או באמצעות סוכני נסיעות. עם ההרשמה תשולם מקדמה של 500$, הכוללים דמי רישום וביטוח ביטול בסך 180$ (או 750 ש"ח) אשר לא יוחזרו בכל מקרה .
השתתפות בטיול מותנית בכך שהמארגנים קבלו מסוכן הנסיעות או מהנרשמים לטיול את מלוא התשלום עבר השירותים שהוזמנו, לא יאוחר מ-15 יום ממועד ההתחלה של הטיול. המארגנים יהיו רשאים לבטל הרשמת נוסע במקרה ולא שולם לידיהם מלוא התשלום כמפורט לעיל.
 
תנאי ביטול מפאת כוח עליון (קורונה/מלחמה וכדו'): 
בשל המצב הלא יציב בעקבות התפרצות נגיף קורונה בארץ ובעולם וכן בעקבות המצב הביטחוני בארץ, במידה ונתב"ג יהיה סגור לטיסות יוצאות ונכנסות ו/או חברת התעופה דוחה/מבטלת את הטיסה מכל סיבה שהיא, יוחזר כל התשלום חוץ מדמי רישום בסך 180$ לאדם (משפחה מעל 4 נפשות 120$ לאדם)
 
ביטולים
דמי הרישום וביטוח הביטול אינם כוללים את אשרות הכניסה אשר טופלו על ידנו ואת דמי הביטול שגובות חברות התעופה. כמו כן יחויבו הנוסעים בדמי ביטול שגובות חברות התעופה עבור טיסות וטיסות הפנים.
אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי החברה, עד ל 45 ימי עבודה לפני היציאה. ביטול מ - 44 ימי עבודה ועד 30 ימי עבודה - יחויב ב 30% מעלות החבילה. ביטול מ - 29 ימי עבודה ועד 14 ימי עבודה - יחויב ב 50% מעלות החבילה. מ- 13 ימי עבודה ועד 4  ימי עבודה  - יחויב ב 70% מעלות החבילה. מ 72 שעות לפני הנסיעה  – יחויב הנוסע בתשלום מלא.
 
ביטול יציאה
המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול על פי שיקול דעתם.המארגנים יודיעו לנוסע באמצעות סוכן הנסיעות על ביטול הטיול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיודע להם על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול הטיול. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע השתתפות בטיול אחר. יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 25 נוסעים לפחות.
 
כללי
טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים באתר האינטרנט / בחוברת זו מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי "ד.נ.ש.מ תיירות וסחר בינלאומי בע"מ או הבאים מכוחם ("המארגנים") כל זאת בהתאם לשקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חליפיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור.
 
חילוקי דעות
עצם הרשמתו של נוסע לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבחוברת זו.מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה לא יאוחר מתום 90 יום לאחר חזרת הקבוצה ארצה. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/או יחד עם משרד הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.

המיוחדים של אסיה טרוול